Tuesday, August 6, 2019

Grammar Exercise (Balarila): Nouns (Pangngalan)

For English Grammar, I'll use a public domain source material from 1898 called Primary English Grammar.

INSTRUCTIONS

In the following Exercise, state the class to which each noun belongs. Example : Robert is a proper noun because it is a particular name.

EXERCISE I.
Robert, cow, swarm, length, Sarah, road, blanket, horse, Joseph, city, emperor, stove, sweetness, river, Washington, depth, gate, crowd, town, James, pig, Susan, company, lake, Samuel, coat, Annie, desk, weight, grass, mother, smoothness, Jessie, stool, money, William, strength.

Write twenty common nouns, ten proper nouns, five collective nouns, and five abstract nouns not
found in above exercise.

Tagubilin


Sa sumusunod na Ehersisyo, sabihin ang klase kung saan nabibilang ang bawat pangngalan. Halimbawa: Ang patanging pangngalan si Robert sapagkat siya'y isang partikular o tiyak na pangalan. PAGSASANAY I.
a. Robert, baka, kawan, haba, Sarah, kalsada, daan, kumot, kabayo, Joseph, lungsod, emperor, kalan, kamote, ilog, Washington, lalim, pintuan, karamihan ng tao, bayan, James, baboy, Susan, kumpanya, lawa, Samuel, diyaket, Annie, desk, timbang, damo, ina, kinis, Jessie, upuan, pera, William, lakas.

b. Sumulat ng dalawampung pambalanang pangngalan, sampung patanging pangngalan, sampung lansak na pangngalan, at sampung basal na pangngalan hindi matatagpuan sa pagsasanay sa itaas.

ANSWERS I.
a. Common nouns are cow, road, blanket, horse, city, emperor, stove,  river,  gate, town,  pig,  lake,  coat,  desk, weight, grass, mother, company, stool, money.
Proper nouns are Robert, Sarah, Joseph, WashingtonJames, Susan, Samuel, Annie, Jessie, William.
Collective nouns are swarm, crowd.
Abstract nouns are length, sweetness, depth, company, smoothness,  strength.

b. Twenty common nouns are dragon, wizard, knight, sword, staff, castle, spaceship, orc, elf, dwarf, treasure, wand, spellbook, armor, platemail, chainmail, computer, gun, tank, and helmet.
Ten proper nouns are Frodo, Harry, Treebeard, Gandalf, Sauron, Mirkwood, Captain Kirk, Spock, Rivendell, and Hogwarts.
MGA SAGOT I. a. Ang mga pambalanang pangngalan ay baka, kalsada, daan, kumot, kabayo, lungsod, emperor, kalan, kamote, ilog, lalim, pintuan, bayan, baboy, kumpanya, lawa, diyaket, desk, damo, ina,  upuan, pera. Ang mga patanging pangngalan ay si Robert, si Joseph, si Sarah, Washington, si James, si Samuel, si Susan, si Annie, si Jessie, at si William. Ang mga lansak na pangngalan ay kawan, karamihan ng tao. Ang mga basal na pangngalan ay haba, timbang, kinis, lakas. b. Dalawampung pambalanang pangngalan ay karagatan (dagat), kagubatan, bundok, desyerto, ilang, mangkukulam, salamangkero, pantas, bruho, kabalyero, tutubi, diwata, engkanto, ada, duwende, engkantada, trol, ispada, tabak, at panangga. Sampung patanging pangngalan ay Bulakan, si Jose, si Maria, si Maricel, si Maritess, si Erlinda, si Marino, si Mark, Olangapo, at si Liza Sampung lansak na pangngalan ay langkay, umpukan, kuyog, kaharian, pulutong, hukbo, kulumpol, kolonya, lehiyon, at bigkis. Sampung basal na pangngalan ay agwat, layo, init, lamig, tamis, bait, taas, tangkad, ligaya, at katotohanan.

Looking back at the exercise


Okay, here was the exercise for the prior review. I tried to add some fantasy or science-fiction into some of the answers.

No comments:

Post a Comment